Regulamin sklepu Brungard
z dnia 31.12.2020r.

 

§1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy dokument, określający zasady zawierania Umowy.

2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarzą lub zawodową.

3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.brungard.pl/, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć Zamówienie.

5. Kupujący – zarówno Konsument jak i Klient.

6. Administrator Danych Osobowych:

Mikołaj Brunka

Powstanców Warszawy 6C/64

85-681 Bydgoszcz

NIP: 9671459753

REGON: 523340142

7. Sprzedawca:

Mikołaj Brunka

Powstanców Warszawy 6C/64

85-681 Bydgoszcz

NIP: 9671459753

REGON: 523340142

8. Umowa – umowa zawierana na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

9. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

10. Produkt (Towar) – rzecz ruchoma mogąca lub będąca przedmiotem Umowy

11. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu, określające jednoznacznie rodzaj i ilość produktów, rodzaj dostawy, rodzaj płatności, dane Kupującego, a zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym

12. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

13. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego

§2 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://www.brungard.pl/.

2. Regulamin jest integralną częścią Umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym, a Sprzedawcą.

3. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

4. Sklep internetowy, działający pod adresem https://www.brungard.pl/prowadzony jest przez:

Mikołaj Brunka

Powstanców Warszawy 6C/64

85-681 Bydgoszcz

NIP: 9671459753

REGON: 523340142

5. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną.

6. Za pośrednictwem Sklepu Kupujący może dokonać zakupu Towarów uwidocznionych na stronach Sklepu.

7. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

8. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie. Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który jest określony w cenniku dostaw.

9. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień, niezbędne są minimalne wymagania sprzętowe:

– komputer, laptop, telefon, tablet, bądź inny sprzęt elektroniczny z dostępem do Internetu,

– dostęp do aktywnego adresu poczty elektronicznej,

– przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej, Opera w wersji 7.0 lub wyższej, lub Google Chrome w wersji 12.0.0 lub wyższej, lub inna wyszukiwarka poprawnie obsługująca Sklep.

10. Zalecana rozdzielczość to 1024×768, jednak Sklep powinien działać poprawnie również w innych rozdzielczościach.

11. Konieczne jest włączenie w przeglądarce internetowej możliwości obsługi formatu JavaScript oraz obsługi i zapisu plików Cookies.

12. Sklep może w dowolnej chwili zmienić asortyment oferowanych Produktów, bez uszczerbku dla Zamówień złożonych przez Kupującego.

13. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe i produkowane ręcznie.

§3 Składanie zamówienia i realizacja

1. Składanie zamówień poprzez stronę internetową sklepu możliwe jest 24 godziny na dobę.

2. Aby złożyć Zamówienie Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, przy czym kroki te mogą być wielokrotnie powtarzane:

a) dodanie do koszyka wybranego Produktu,

b) wybór formy dostawy,

c) wybór rodzaju płatności,

d) złożenie Zamówienia poprzez potwierdzenie akceptacji Regulaminu, kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” oraz opłacenia zamówienia w ciągu 15 minut.

3. Zawarcie Umowy z Klientem następuje z chwilą złożenia przez niego Zamówienia.

4. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się wraz z odnotowaniem wpłaty za Zamówienie.

5. Sprzedawca może kontaktować się z Klientem poprzez podane przez Klienta dane kontaktowe, tj. adres e-mail oraz numer telefonu, w celu wyjaśnienia wątpliwości oraz innych kwestiach związanych z realizacją Zamówienia.

6. Jeżeli Klient poprawnie złoży i opłaci Zamówienie, na jego adres e-mail zostanie wysłana wiadomość informująca o przyjęciu Zamówienia i rozpoczęciu jego realizacji.

7. W przypadku wprowadzenia przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w szczególności adresu dostawy, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostawie w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, jednakże Klient ma prawo skontaktować się ze Sklepem, w celu skorygowania błędów, gdyby takowe wystąpiły w Zamówieniu przekazanym do realizacji.

8. Płatności obsługuje PayNow (https://www.paynow.pl/)

mBank S.A
ul. Senatorska 18
00-950 Warszawa
NIP: 5260215088
REGON: 01254524

PayU S.A.

ul. Grunwaldzka 182

60-166 Poznań

NIP: 7792308495

REGON: 300523444

 

PayPal Polska sp. z o. o.

ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa

NIP: 5252406419

REGON: 141108225

doniczka drewniana brungard

Klient ma możliwość wyboru formy płatności PayNow lub PayU  (BLIK, przelew natychmiastowy oraz płatności kartą – Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro) oraz PayPal.

9. Klient ma możliwość wyboru formy dostawy spośród:

a. InPost Kurier

b. Paczkomaty InPost

c. Kurier Poczta Polska

d. Odbiór osobisty

10. Dostawa Zamówienia do Klienta jest zawsze darmowa.

11. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru wynikłe z funkcjonowania firmy kurierskiej, operatora pocztowego, a także z powodu siły wyższej.

12. Dostarczany towar jest wolny od wad fizycznych i prawnych.

13. Czas realizacji Zamówienia może ulec zmianie z uwagi na ręczną produkcję, o czym Klient będzie informowany na podane przez niego dane kontaktowe, jednak robimy wszystko, by czas realizacji nie był dłuższy niż 5 dni roboczych.

14. Szczegółowe informacje na temat dostawy i płatności znajdują się na stronie https://www.brungard.pl/dostawa-i-platnosc/

§4 Odstąpienie od umowy

1. Konsument na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 i art.34 Prawa konsumenckiego.

2. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni od dnia doręczenia przesyłki lub momentu wydania Zamówienia, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu dostępnym pod adresem https://www.brungard.pl/zwrot/, jednak nie jest to obowiązkowe, Konsument może skorzystać z innej formy zgodnej z Prawem konsumenckim, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do prawa konsumenckiego.

4. Sprzedawca niezwłocznie wyśle Konsumentowi na podany przez niego przy składaniu Zamówienia adres e-mail (chyba że Konsument w formularzu wskaże inny kontaktowy adres e-mail) potwierdzenie otrzymania oświadczenia odstąpienia od umowy.

5. Konsument ponosi całkowity koszt zwrotu Towarów do Sprzedawcy.

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru Towarów, jego cech oraz funkcjonowania.

7. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek niezwłocznie odesłać Produkt na adres:

Rynkowa 19

89-642 Rytel

jednak nie później niż 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Do dotrzymania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

8. W razie odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.

9. Sprzedający jest zobowiązany niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia odstąpienia od umowy dokonać zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy podany przez Konsumenta. Sklep zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z zastrzeżeniem, że Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów, jeżeli wybrał sposób dostawy Produktów inny niż najtańszy możliwy zwykły sposób oferowany przez Sklep.

10. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych przez Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczeniu przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą płatniczą, Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Konsumenta.

12. Takie samo prawo do odstąpienia od umowy jak konsument ma Kupujący prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. W sytuacji zwrotu towaru bez podania przyczyny wszelkie procedury wyglądają identycznie jak wyżej opisane w przypadku Konsumentów.

13. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi, w odniesieniu do umowy (art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014r., Dz. U. z 2014r., poz. 827):

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia,

e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,

h. w której Konsument wyraźnie zażądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konwersacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument zażądał lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,

i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

k. zawartej w drodze aukcji publicznej,

l. o świadczeniu usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§5 Rękojmia

1. Sprzedający jest zobowiązany względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność sprzedanego Produktu z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu dwóch lat od daty wydania Produktu.

2. Sprzedający ma obowiązek w ciągu 14 dni ustosunkować się do reklamacji Klienta i powiadomić go o sposobie dalszego postępowania.

3. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć reklamowany Produkt wraz z dowodem zakupu tego Produktu i wypełnionym poprawnie dokumentem reklamacji (https://www.brungard.pl/reklamacja/) na adres:

Mikołaj Brunka

Rynkowa 19

89-642 Rytel

4. Sprzedawca nie odbiera przesyłek odesłanych za pobraniem lub na koszt Sklepu i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

5. W przypadku Umowy, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu dostarczenia Produktu, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia Towaru w posiadanie Konsumenta.

6. Konsument, jeżeli sprzedany Produkt posiada wadę, może złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny lub złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

7. Jeżeli jednak Produkt był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie wywiązał się z obowiązku wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

8. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że usunięcie tej wady jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu za sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

9. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli stwierdzona wada jest nieistotna.

10. Jeżeli Produkt posiada wadę, Konsument może również żądać od Sprzedawcy wymiany wadliwego Produktu na Produkt wolny od wad lub żądać od Sprzedawcy usunięcia stwierdzonych wad Produktu.

11. Sprzedawca zobowiązany jest wymienić wadliwy Produkt na produkt wolny od wad lub usunąć wadę Produktu w rozsądnym czasie, bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

12. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli usunięcie wady Produktu w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwy do zrealizowania lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia Produktu do stanu zgodnego z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów ze strony Sprzedawcy.

13. Roszczenie Konsumenta o usunięciu wady lub wymianę Produktu na Produkt wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu dostarczenia Produktu Konsumentowi.

14. Sprzedawca, o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta, wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie przewidzianym w prawie.

15. Sprzedawca na podstawie art.558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów, niebędących Konsumentami, z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

§6 Polityka prywatności oraz dane osobowe

1. Administrator Danych Osobowych odpowiada za zbieranie, przetwarzanie oraz przechowywanie danych osobowych w sposób zgodny z prawem.

2. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Kupującego na podstawie zgody udzielonej przy składaniu Zamówienia przez Kupującego oraz w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Sprzedawcy.

3. Administrator Danych Osobowych zbiera, przetwarza i przechowuje dane osobowe Kupujących wyłącznie w zakresie, który jest uzasadniony umownym lub prawnym obowiązkiem.

4. Wyrażenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda może zostać w każdym momencie wycofana

5. Na potrzeby realizacji Zamówienia zbierane są następujące dane osobowe Kupującego:

a. adres pocztowy

b. miejsce doręczenia Zamówienia

c. e-mail

d. numer telefonu

6. Szczegółowe rozwiązania w zakresie danych osobowych związanych ze złożeniem zamówienia, ale również korzystaniem ze sklepu przed i po złożeniu Założenia zawiera polityka prywatności https://www.brungard.pl/polityka-prywatnosci/

§7 Postanowienia końcowe

1. Informacje o Produktach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego.

2. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod pozasądowego rozwiązania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze UOKiK. Sprzedawca oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie internetowej Sklepu zmienionego Regulaminu.

4. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce Regulamin (https://www.brungard.pl/regulamin/). W trakcie realizacji Zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia, z wyjątkiem sytuacji, kiedy Kupujący uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedawcę o wyborze aktualnego jako obowiązującego.